2010 November 1 - Gaza City - Gaza<br />
The port of Gaza City.
2010 November 1 - Gaza City - Gaza
The port of Gaza City.

Filename: Gaza Port
Copyright
Keywords:
Gaza
Israeli-Palestinian conflict
gunboat
3 nautical miles
fishing
gunshot
port