Gaza City bombing

2010 july 31 - Gaza - Gaza City.<br />
Israeli attack in Gaza City struck crater.
2010 july 31 - Gaza - Gaza City.
Israeli attack in Gaza City struck crater.

Filename: Gaza City bombing
Copyright
Keywords:
bombing
Gaza City